Stabbenmasj 2014

Stabben 2014

26. januar – Milena
23. februar – Bjørg
30. Mars – Kirsti
27. april – Siv-Tove
25. mai – Grethe
29. juni – Tone
27. juli – Bente
24. august – Åse
28. september – Nancy
26. oktober – Lill
30. november – Lolly

Takk for at dere stiller opp som vertinner i 2014 også!

Nøkkelen får dere av meg. Dere må ta med saft/brus i passe mengder(det går ikke så mye av det) Kaffe og kaker. Jeg skal passe på at det er nok kopper og fat. Det er lurt å ta med en fuktig klut til å tørke av bordet med. Si gjerne i fra hvis dere ser at det mangler noe

Heis flagget når dere kommer og husk å ta det ned før dere går hjem. ikke slukk utelyset. pengene blir satt på egen grandalagskonto

MVH
Grethe
90956270

Regnskap 2013

Regnskap 2013
Benkeforslag
Inntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2014
1 Medlemskontigent 25.000,00 22.450,00 25.000,00
2 Veilys 25.000,00 21.500,00 25.000,00
3 Renteinntekter 100 144 200
4 Andre inntekter 0
5 Norsk tipping/grasrot 25.000,00 23.884,04 24.000,00
6 Boka om "Krigsårene" 0 4.940,00 2.000,00
7 Arrangement/sommerfest 10.000,00 11.559,75 10.000,00
8 Basar 30.000,00 32.290,00 30.000,00
9 Utleie hus 10.000,00 9.000,00 10.000,00
10 Salmarfondet/støtte 10.000,00 21.000,00 5.000,00
11 Sjømatfest 5.000,00 0 5.000,00
12
Totale inntekter 141.600,00 146.767,79 136.200,00
Utgifter
1 Strøm veilys 13.000,00 11.015,90 13.000,00
2 Gebyr og lignende 200 135 200
3 Drift grendahus 10.000,00 0 10.000,00
4 Strøm Grendahus 10.000,00 13.502,45 14.000,00
5 Kontorrekvisita 500 5.721,00 2.500,00
6 Annonser/porto 2.500,00 1.401,00 1.500,00
7 Veilys utg. 5.000,00 0 5.000,00
8 Kommunale avgifter 4.000,00 3942 4.000,00
9 Andre utgifter 1.500,00 2.203,80 2.000,00
10 Forsikring grendahus 17.500,00 17.710,00 18.000,00
11 Nettside 3.000,00 0 3.000,00
12 Tak grendahus/vinduer 90.000,00 78.777,0
13 Vedlikehold/varmepumpe 30.000,00 0 1.000,00
14 Uforutsette utgifter 15,000,00 0 5.000,00
15 Sjømatfest 5.000,00 0 5.000,00
Totale utgifter 207.200,00 134.408,65 84.200,00
Resultat ÷ 65.600,00 12.359,14 52.000,00
2011 IB 2012 UB Endring
Kasse 6.432,48 15.440,18 9.007,70
Bank 138.747,49 142.098,93 3.351,44
Overskudd 12.359,14
Grasrotandel 2012 ÷ 8.323,49
Overskudd 4.035,65
Grasrotandel 2013 + 8.531,00
Overskudd 2013 12.567,04

Regnskap for Stabbenmarsjen 2013

Regnskap for Stabbenmarsjen 2013

Saldo pr. 31.12. 12 12.667,84
Emilies hus 9875,-
Januar 314,-
Februar 396,-
Mars 923,-
April 635,-
Mai 278.-
Juni 850,-
Juli 800,-
August 414,-
September 780,-
Oktober 514,-
November 150,-

Saldo pr. 31.12.13 8932,-

Tallene stemmer ikke helt, men kontoen er kr. 66 i pluss.

Årsmelding 2013

LOGO
Årsmelding for Titran grendalag, 2013.
Det sittende styret består av:
Leder: Kai Inge Wahlquist
Nestleder: Jarle Kjørsvik
Kasserer: Bente Flaahammer
Sekretær: Arne Haugan
Styremedlemmer: Martin Nilsen
Tone Bay Christensen
Stian Pachov
Varamedlem: Lars Nordgård
Kjersti Nord

Valgkomité: Lill Wahlquist
Fritz M. Holmen
Marit Holmen

Utleieansvarlige: Lill Wahlquist
Kai Inge Wahlquist

Følgende medlemmer fra det sittende styret er på valg:
Leder: Kai Inge Wahlquist
Nestleder: Jarle Kjørsvik
Sekretær: Arne Haugan
Styremedlem: Martin Nilsen
Varamedlem: Lars Nordgård

Siden forrige årsmøte har styret gjennomført; 5 styremøter og behandlet ca. 30 saker.

Titran grendalag; har ca. 150 medlemmer.

Aktiviteter:

Drift, oppussing og vedlikehold: En del kabel er byttet, pærer skiftet og nye armaturer er montert på veglysene med god hjelp av Geir Gaustad. Vinduer er skiftet i grendahuset. Har kjøpt hus (beskyttelse) til varmepumpa etter anbefaling fra leverandør.
Vi har levert høringsuttalelse i forb. med innføring av vegnavn og nye adresser uten å bli hørt i særlig grad.
Arrangementer og utleie:
Basarene: Fullt hus på påskebasaren, men ikke så mye på julebasaren. Inntektene er gode om det er mye eller lite oppmøte.
Vårryddingen er en tradisjon og ble også arrangert i denne perioden.
17.mai ble markert med tog, tale for dagen ved Martin Nilsen og kransepålegging.
St. Hans ble arrangert med grilling, bål og sosialt samvær (under presenning) ved Gaustadbrygga
Sommerfesten ble gjennomført med godt oppmøte.
Sjømatfesten ble avlyst, men vi prøver igjen.
Grendahuset har vært utleid til 2 konfirmasjoner, 1 barnedåp og et 50-års lag.
Stabbenmarsjen har etter hvert fått en lang historie og er like populær. Denne gir også gode inntekter som brukes til forskjellige formål. En del av overskuddet i denne perioden ble gitt til utsmykning av de nye omsorgsboligene i Beinskardet på Sistranda. Grethe er en pådriver for både Stabbenmarsjen og utsmykningen ved Beinskardet.

Vi har også i denne perioden solgt en god del eksemplarer av boka ”Krigsårene på Frøya” med god hjelp av Kjersti ved Gaustadbrygga.

Saker til det nye styret: Fortsette med vedlikeholdet av grendahuset og da først å fokusere på vestre del av ytterveggen da dette begynner å haste. Spørsmålet blir da om man skal forsøke å gjøre arbeidet på dugnad, eller om en skal leie folk til jobben?
Forsøke å komplettere det nyeste PA-anlegget da det viser seg at det mangler en høytaler. Hvor den som vi hadde befinner seg, vites ikke. Dessverre.

Saker fra det sittende styret til årsmøtet:

Tusen takk til alle dere som hjelper oss ved de forskjellige arrangementene.

Styret

Referat fra årsmøtet 2014 i Titran Grendalag

Referat fra årsmøtet i Titran Grendalag.
Tilstede: Kai Inge, Stian, Siv-Tove, Kjersti, Bente, Arne, Jarle, Tone, Lill og Grethe.
Sak 1. Godkjenning av innkalling. Vedtak – innkallingen godkjent.
Sak 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 til å underskrive protokollen. Vedtak – Kai Inge – ordstyrer, Grethe – sekretær, Arne og Grethe underskriver protokollen.
Sak 3. Årsmelding for 2013 Vedtak – årsmeldingen for 2013 godkjent
Sak 4. Regnskapet for 2013 Vedtak – Regnskapet for 2013 godkjent
Sak 5. Budsjett for 2014 Vedtak – Budsjettet for 2014 godkjent. Det nye styret kjøper inn kaffekrus istedenfor kaffekoppene vi har på kjøkkenet. Det kom opp forslag om en medlemsfest der Grendalaget kan betale musikken og medlemmene tar med seg mat(kurvfest). Det ble ikke gjort endringer i budsjettet, men det nye styret tar tak i dette.
Sak 6. Saker fra styret. Vedtak – Grendalaget har fått brev fra Trafikksikkerhetsutvalget. Sekretæren i styret fikk ansvar for å svare på dette, der vi ber kommunen/fylket ta over veilysene, vi ber om ny bro og at det blir gjort noe med veien over Myran. Det er også kommet svar fra kulturminnefondet ang. støtte til kulturstien, det endelige svaret kommer i april.
Sak 7. Innkomne saker. Forslag fra valgkomiteen at vi reduserer antall varamedlemmer fra 2 til 1. Det er problemer med å få folk til å stille til valg, dette kan lette komiteens arbeid noe. Vedtak – Statuttene endres, det vil være et varamedlem til styret
Sak 8. Valg Vedtak – forslaget fra valgkomiteen ble vedtatt.
Saker som det nye styret skal ta tak i: Aktivitetskalenderen, det vil antagelig bli to ryddedager – noen må male veggen mot Holmen og div.,verdipapirene til Grendalaget blir oppbevart hos Kai, hjemmesida – vi må bli mye flinkere til å bruke den – Stian snakker med Roy Tore, en av høytalerne er borte, den må etterlyses. Grethe – referent