Referat fra årsmøtet 2014 i Titran Grendalag

Referat fra årsmøtet i Titran Grendalag.
Tilstede: Kai Inge, Stian, Siv-Tove, Kjersti, Bente, Arne, Jarle, Tone, Lill og Grethe.
Sak 1. Godkjenning av innkalling. Vedtak – innkallingen godkjent.
Sak 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 til å underskrive protokollen. Vedtak – Kai Inge – ordstyrer, Grethe – sekretær, Arne og Grethe underskriver protokollen.
Sak 3. Årsmelding for 2013 Vedtak – årsmeldingen for 2013 godkjent
Sak 4. Regnskapet for 2013 Vedtak – Regnskapet for 2013 godkjent
Sak 5. Budsjett for 2014 Vedtak – Budsjettet for 2014 godkjent. Det nye styret kjøper inn kaffekrus istedenfor kaffekoppene vi har på kjøkkenet. Det kom opp forslag om en medlemsfest der Grendalaget kan betale musikken og medlemmene tar med seg mat(kurvfest). Det ble ikke gjort endringer i budsjettet, men det nye styret tar tak i dette.
Sak 6. Saker fra styret. Vedtak – Grendalaget har fått brev fra Trafikksikkerhetsutvalget. Sekretæren i styret fikk ansvar for å svare på dette, der vi ber kommunen/fylket ta over veilysene, vi ber om ny bro og at det blir gjort noe med veien over Myran. Det er også kommet svar fra kulturminnefondet ang. støtte til kulturstien, det endelige svaret kommer i april.
Sak 7. Innkomne saker. Forslag fra valgkomiteen at vi reduserer antall varamedlemmer fra 2 til 1. Det er problemer med å få folk til å stille til valg, dette kan lette komiteens arbeid noe. Vedtak – Statuttene endres, det vil være et varamedlem til styret
Sak 8. Valg Vedtak – forslaget fra valgkomiteen ble vedtatt.
Saker som det nye styret skal ta tak i: Aktivitetskalenderen, det vil antagelig bli to ryddedager – noen må male veggen mot Holmen og div.,verdipapirene til Grendalaget blir oppbevart hos Kai, hjemmesida – vi må bli mye flinkere til å bruke den – Stian snakker med Roy Tore, en av høytalerne er borte, den må etterlyses. Grethe – referent